1. Gazeta Lubuska
  2. Komunikaty
  3. Wyciąg z ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego...
Wróć do listy komunikatów

Wyciąg z ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego.

Wyciąg z ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego przeznacza do sprzedaży nieruchomość, położoną w Starym Tomyślu, zapisaną w księgach wieczystych
nr PO1N/00042878/3 i PO1N/00023895/9 o łącznej powierzchni 13,2864 ha.

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

- 362/10 o powierzchni 3,1454 ha,

- 362/7 o powierzchni 0,1610 ha,

- 362/9 o powierzchni 2,5039 ha,

- 201/1 o powierzchni 0,2750 ha,

- 201/4 o powierzchni 0,6044 ha,

- 375/6 o powierzchni 2,9540 ha,

- 375/16 o powierzchni 0,0105 ha,

- 375/18 o powierzchni 0,0966 ha,

- 375/19 o powierzchni 0,0036 ha,

- 376/2 o powierzchni 3,5320 ha.

Cena wywoławcza wynosi 2 000 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2018r. o godz. 930 w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, budynek B, pokój
nr 11 /parter/.

Wadium wynosi 100 000,00 i należy je wnieść na rachunek Powiatu Nowotomyskiego Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu nr 92 90580000 0000 0000 7272 0010.

Termin wpłaty wadium wyznaczono do dnia 4 lipca 2018r. do godziny 2400. Za wadium wniesione w terminie uważa się uwidocznienie
dokonanej wpłaty na rachunku Powiatu Nowotomyskiego w dniu 4 lipca 2018r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, Sołtysa wsi Stary Tomyśl oraz opublikowane na stronach internetowych: www.powiatnowotomyski.pl i www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka „Zarząd Powiatu” a następnie „Zarząd Powiatu informuje”).

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pokój nr 38 - tel. 61 44 26 750 lub tel. 61 44 26 747 oraz e-mail nieruchomosci@powiatnowotomyski.pl.