Kształcenie ustawiczne

serwis portalu logo

SONDA

Czy warto kończyć studia wyższe"

wyniki głosowania
Liczba głosów: 6.

29 maja 2015 - 0:10

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Zielonogórskim

Na naukę warto poświęcić trochę czasu i pieniędzy. W każdym wieku.

Na naukę warto poświęcić trochę czasu i pieniędzy. W każdym wieku.

Kto, gdzie i kiedy może studiować? Ile to kosztuje? Jak i gdzie złożyć dokumenty? Jeśli chcesz studiować podyplomowo na Uniwersytecie Zielonogórskim, tutaj znajdziesz pełne kompendium wiedzy na ten temat.

Budynek Wydziału Artystycznego

Budynek Wydziału Artystycznego

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

ul. Wiśniowa 10, 65-517 Zielona Góra
Telefon 068 3282975
http://www.kskp.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe.html

· SZTUKA W PROCESIE RESOCJALIZACJI

KATEDRA SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ
CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł za semestr
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA:
Decyduje kolejność zgłoszeń,

WYMAGANE DOKUMENTY:
- posiadanie dyplomu studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra z kwalifikacjami pedagogicznymi)
- podanie
- dowód wpłaty wpisowego

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Artystycznego UZ
Tel: 068 3282975

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem studiów jest;
-rozwijanie kompetencji metodycznej w zakresie pracy resocjalizacyjnej przez twórczość
-podwyższenie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o szerokorozumianej twórczości i sztuce.
Program składa się z zajęć: teoretyczno - warsztatowych, oraz opiera się na wykorzystaniu procesu twórczego i sztuki do celów terapeutyczno - resocjalizacyjnych.
Celem resocjalizacji przez twórczość plastyczną jest stworzenie sytuacji sprzyjających odreagowaniu tłumionych emocji, nazywaniu problemów i poszukiwanie dróg wyjścia. Sztuka, jest środkiem, który pozwala na pozbycie się napięcia emocjonalnego poprzez ekspresję. Rysunek, malarstwo oraz rzeźba są dyscyplinami plastycznymi, które dają człowiekowi poddanemu procesowi resocjalizacji wiarę we własne siły, kontakt z samym sobą, poczucie bezpieczeństwa, prowadzą do większej otwartości, nabycia umiejętności kreatywnego wykorzystania własnego potencjału, redukują poczucie niskiej wartości.
W pracy, poprzez terapię kreatywną, następuje zmiana zachowań oraz poprawa percepcji, pomaga w pokonywaniu własnych lęków, uwalnia od zahamowań oraz daje możliwość porozumiewania się poprzez inne sposoby wyrażania siebie.
Celem pracy resocjalizacyjnej jest poprawienie samopoczucia psychicznego, pogłębienie znajomości samego siebie, polecana jest przede wszystkim osobom z zaburzeniami emocjonalnymi oraz tym, którzy chcą poznać swoje możliwości w zakresie kreowania własnych działań twórczych. Takie działanie prowadzi do integracji ze społeczeństwem, odnalezienia w nim swojego miejsca oraz uświadomienia sobie swej wewnętrznej przemiany.
Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są metodami warsztatowymi
- do kogo adresowane:
-do nauczycieli, wychowawców i pedagogów posiadających uprawnienia nauczycielskie
-pracowników świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych, psychologów, pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
-do nauczycieli: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
-do pracowników działających w placówkach profilaktycznych i resocjalizacyjnych, szkołach i internatach, stowarzyszeniach i fundacjach oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.
-do wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz resocjalizacji przez twórczość
twórców - plastyków wywodzących się z różnych środowisk i grup społecznych
- kwalifikacje po ukończeniu studiów
Studia przygotowują do;
-organizowania i prowadzenia pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej opartej na metodach pracy warsztatów plastycznych
-tworzenia projektów i programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych w instytucjach opiekuńczo - wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych i środowisku lokalnym
-zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu sztuk plastycznych
-stosowania form i metod sztuki w edukacji
-prowadzenia zajęć ze sztuką - terapia kreatywna
-opracowania autorskiego programu z zakresu resocjalizacji przez sztukę

INFORMACJE DODATKOWE:
W zakres programu zajęć wchodzą m.in. przedmioty; Psychologia rozwoju człowieka, Sztuka w przestrzeni publicznej, Alternatywne formy edukacji artystycznej, Metodyka twórczości, Muzykoterapia, Teorie osobowości, Warsztaty kreatywne oraz Malarstwo i Rysunek.

KIEROWNIK STUDIÓW: ad. Magdalena Gryska

· DYSCYPLINY PLASTYCZNE

KATEDRA SZTUKI I KULTURY PLASTYCZNEJ
CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł za semestr
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA:
Decyduje kolejność zgłoszeń,

WYMAGANE DOKUMENTY:
- posiadanie dyplomu studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra z kwalifikacjami pedagogicznymi)
- podanie
- dowód wpłaty wpisowego

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Artystycznego UZ
Tel:068 3282975

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów podyplomowych skierowany jest na wszechstronny rozwój osobowości twórczej słuchaczy i wyposażenie ich w dodatkowe umiejętności plastyczne oraz w szeroką i bogatą wiedzę humanistyczną na poziomie uniwersyteckim. Program pozwala na poznanie nowoczesnych technik wypowiedzi takich jak; nowe media w malarstwie, intermedia w plastyce, techniki przetwarzania obrazu.
W ramach podstawowej formy kształcenia prowadzone są zajęcia dla zainteresowanych osób rozwojem własnych predyspozycji artystycznych oraz problematyką współczesnej plastyki.
Słuchacze poszerzają swoją wiedzę na temat klasycznie rozumianego rysunku, rysunku nowych mediów, grafitii, szablonu, rysunku autonomicznego, użytkowego, ilustracyjnego, rysunku prasowego, satyrycznego, komiksowego itp.
Zajęcia w zakresie malarstwa wyposażają słuchaczy w umiejętności współczesnego myślenia o obrazie jako o obiekcie sztuki. Technologia malarstwa zmierza do poszerzenia wiedzy w zakresie warsztatu malarstwa sztalugowego poszerzonego o wybór nowych środków malarskich współczesnej wypowiedzi. Punktem wyjścia, w rozumieniu warsztatu twórczego, jest podejście do malarstwa jako dyscypliny umożliwiającej dostęp do współczesnych środków kształtowania obrazu. Program nacisku na określony rodzaj warsztatu, opiera się na otwartości i odwadze w podejmowaniu wszelkiego rodzaju działań.
Zajęcia multimedialne w zakresie fotografii, wideo, grafiki i animacji komputerowej przygotowują do pracy w studiach grafiki, animacji i reklamy, studiach telewizyjnych, wydawnictwach prasowych i książkowych a także w szkolnictwie i ośrodkach edukacyjnych.
- do kogo adresowane:
-dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów posiadających uprawnienia nauczycielskie
-pracowników świetlic szkolnych pedagogów, studentów tych kierunków, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
- dla pracowników placówek kultury
- dla nauczycieli: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów
- dla pracowników działających szkołach i internatach, stowarzyszeniach i fundacjach oraz dla osób pragnących pracować w takich placówkach.
- dla wszystkich zainteresowanych działaniami poprzez warsztaty aktywnej pracy twórczej
- twórców - plastyków wywodzących się z różnych środowisk i grup społecznych
kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Studia zapewniają słuchaczom wielotorowy rozwój, zarówno w zakresie teorii, jak i praktyki. Przygotowują również do prowadzenia zajęć z przedmiotu: sztuka w szkołach podstawowych i gimnazjach, uzyskane umiejętności pozwalają na podejmowanie indywidualnej pracy twórczej w charakterze artysty plastyka, specjalisty w zakresie wybranej dyscypliny artystycznej.
Pozyskane dodatkowe umiejętności specjalisty w zakresie plastyki intermediów, multimediów i mediów rysunkowych są nakierowaniem na współczesne multimedialne programy i pozwalają na swobodne poruszanie się w nowoczesnych dziedzinach plastyki współczesnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
Program obejmuje zajęcia z grafiki, rysunku, malarstwa, kompozycji oraz wykłady z historii sztuki, metodyki nauczania sztuki, wiedzy o filmie, warsztaty analizy tekstów kultury i analizowania dzieł sztuki.
Zajęcia w studium będą prowadzić artyści, profesorowie o uznanym dorobku i doświadczeniu pedagogicznym. Przedmioty teoretyczne prowadzić będą specjaliści w danej dziedzinie.
Wykaz przedmiotów;
Metodyka edukacji artystycznej
Warsztaty plastyczne
Multimedialne techniki rysunkowe
Rysunek z elementami perspektywy
Fotografia cyfrowa i analogowa
Rzeźba - kształtowanie przestrzeni
Projektowanie graficzne i komputerowe
Malarstwo z technologią
Przetwarzanie obrazu
Grafika warsztatowa z technologią
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Teoria sztuki-analiza dzieła

KIEROWNIK STUDIÓW: ad. Magdalena GryskaWYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
http://www.wnps.uz.zgora.pl/s/oferta.html

· ARTETERAPIA

CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
· odpis dyplomu
· kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł.
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68 3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa, filologii polskiej, muzyki i sztuk plastycznych.
do kogo adresowane: Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych i terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno - oświatowych.
kwalifikacje po ukończeniu studiów: uprawnienia do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych

INFORMACJE DODATKOWE: Celem studiów jest nabycie kwalifikacji w zakresie wielokierunkowej wiedzy o niedostosowaniu społecznym i niepełnosprawności, wiedzy o sztuce (literatura, muzyka, teatr, plastyka, wychowanie estetyczne, animacja kultury, socjologia kultury) oraz umiejętności praktycznego łączenia obu tych obszarów w formie metod i technik terapeutycznych, w czasie działań arteterapeutycznych.

KIEROWNIK STUDIÓW: Dr Ewa Bochno


· ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

CZAS TRWANIA 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1800 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc,
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie,
· dyplom lub odpis,
· 1. zdjęcie,
· opłata rekrutacyjna 80 zł,
· zaświadczenie lekarskie,
· ksero dowodu osobistego.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: mgr Edyta Boczkowska, Sekretariat Wydziału PSiNoZ,
ul Energetyków 2, pok.113,
Tel: (068) 3287308

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia są adresowane do kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej, menedżerów pracujących np. w pomocy instytucjonalnej, środowiskowej oraz do osób przygotowujących się do pełnienia tych funkcji. Rekrutacja dotyczy absolwentów studiów magisterskich i licencjackich kierunków: pedagogiki (ogólnej, pracy socjalnej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej), psychologii, socjologii lub pokrewnych.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ

· RESOCJALIZACJA

CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
· odpis dyplomu
· kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł.
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68 3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z zakresu pedagogiki.

DO KOGO ADRESOWANE: Adresowane są do pedagogów zatrudnionych w placówkach resocjalizacyjnych i specjalnych, pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, terapeutycznych, sądów.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: uzyskanie uprawnień do pracy w placówce resocjalizacyjnej i profilaktycznej

INFORMACJE DODATKOWE: Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówce resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji, prowadzącą działalność profilaktyczną, zwalczania przestępczości i innych zjawisk patologicznych oraz resocjalizacji; zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji z uwzględnieniem norm Unii Europejskiej; kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z grupą.

KIEROWNIK STUDIÓW: Dr Artur Doliński

· PORADNICTWO I POMOC PSYCHOLOGICZNA

CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1.800 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80zł
REKRUTACJA: warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
· odpis dyplomu
· kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł.
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68 3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: pedagogika, socjologia, filozofii, politologia, dziennikarstwo.

DO KOGO ADRESOWANE: do nauczycieli, wychowawców, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników służb publicznych oraz osób zainteresowanych rozwojem osobistym

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: studia dokształcające, doskonalące umiejętności w udzielaniu pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych

INFORMACJE DODATKOWE: Studia służą głównie doskonaleniu profesjonalnych umiejętności społecznych sprzyjających skutecznemu pomaganiu, stąd większość zajęć odbywa się w formie warsztatów. Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych i odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sobotę i w niedzielę. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia podyplomowych studiów jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Marian Szumigraj

· SOCJOTERAPIA

CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie: www.uz.zgora.pl)
· odpis dyplomu
· kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80 zł.
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie lekarskie

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68 3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich kierunków: pedagogika, socjologia i innych nauk społecznych.
DO KOGO ADRESOWANE: Adresowane są do nauczycieli, wychowawców, terapeutów, pracowników socjalnych, pracowników służb publicznych.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych

INFORMACJE DODATKOWE: Studia służą głównie doskonaleniu profesjonalnych umiejętności społecznych sprzyjających skuteczniejszej pracy z dziećmi i młodzieżą, stąd większość zajęć odbywa się w formie warsztatów.

KIEROWNIK STUDIÓW: Dr Elżbieta Papiór

· OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

INSTYTUT: studia funkcjonują w strukturze wydziału
CZAS TRWANIA: 2 semestry (1 rok)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł., całkowity koszt studiów 3400 zł., płatne w dwóch ratach: po 1700 zł. Opłatę za pierwszy semestr należy uiścić do dnia rozpoczęcia studiów; zaś opłatę za drugi semestr należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2009 r. Przy czym istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
WYMAGANE OKUMENTY:
· odpis (nie odbitka) dyplomu ukończenia studiów wyższych/licencjackich z zakresu pedagogiki lub kierunku nauczycielskiego;
· podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym druku);
· 2 zdjęcia;
· dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (80 zł.).
· Uwaga! Prosi się o zachowanie kserokopii dowodu wpłaty.

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Pedagogiki Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, p.133, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra Tel: 0-68 328 32 53

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

- do kogo adresowane:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów Oligofrenopedagogiki mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich specjalności kierunku pedagogika i specjalności nauczycielskich
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Studia wyposażają w kompetencje do pracy w różnych formach edukacji i rehabilitacji osób (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, jak też z wieloraką/sprzężoną niepełnosprawnością) oraz w instytucjach wspierających tę edukację i rehabilitację.
Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia różnych form terapii w instytucjach opieki całkowitej (np. internatach specjalnych ośrodków, domach pomocy społecznej) i częściowej (np. warsztatach terapii zajęciowej) oraz placówkach kształcenia specjalnego i integracyjnego. W zróżnicowanych stopniem realizowanej w tych placówkach społecznej integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną absolwent uzyska kompetencje do prowadzenia zajęć w klasach/grupach integracyjnych, specjalnych, kooperacyjnych, terapeutycznych, a także w formach edukacyjnych realizujących nauczanie zindywidualizowane i indywidualne w warunkach domowych. Absolwent nabędzie także kompetencje do pracy na stanowisku pedagoga wspomagającego nauczyciela wiodącego w integracyjnych formach kształcenia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zajęcia realizowane będą w systemie studiów niestacjonarnych i odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele. Program studiów, systematycznie i adekwatnie do potrzeb słuchaczy modernizowany, przewiduje co najmniej 350 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie przedmiotów i zdanie egzaminów przewidzianych w ich programie oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, pedagog specjalny - oligofrenopedagog, logopeda

· PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

CZAS TRWANIA: 24.10.2008 r. - 30.01.2010 r. .
OPŁATA ZA SEMESTR: 1200 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł

REKRUTACJA: według kolejności zgłoszeń (minimum 25 osób)

WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 1 zdjęcie,
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
· dyplom lub odpis dyplomu,
· zaświadczenie od lekarza

DOKUMENTY PRZYJMUJE: mgr Beata Wojciechowska
Tel: 068 328 32 56

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
· W ramach studiów realizowany jest program obejmujący 350 godzin + 150 godzin praktyki, wśród których są: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 40 godzin, prawne podstawy opieki i wychowania - 20 godzin, pedagogiczne wspieranie rodziny - 30 godzin, psychologia rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży - 20 godzin, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - 70 godzin, wybrane zagadnienia profilaktyki niedostosowania społecznego - 20 godzin, konstruowanie i zarządzanie projektem socjalno-wychowawczym - 10 godzin, organizacje pozarządowe w realizacji projektów społecznych - 10 godzin, elementy terapii pedagogicznej - 10 godzin, zespoły zaburzeń rozwojowych u dzieci - 10 godzin, elementy pedagogiki zabawy, muzykoterapia, techniki plastyczne w pracy z dziećmi, medialne programy edukacyjne, formy teatru dziecięcego. Dla osób nie pracujących w placówce opiekuńczo-wychowawczej wymagane jest dodatkowo odbycie 150 godzin praktyki.
· Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie dające uprawnienia nauczycielskie, a nie nadające kwalifikacji do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
· Studia nadają specjalistyczne kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka).

INFORMACJE DODATKOWE:
Strona internetowa: http://www.ipp.uz.zgora.pl/pedopwych/index.html

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Grażyna Gajewska

· TERAPIA PEDAGOGICZNA - VIII edycja

CZAS TRWANIA: 3 semestry (X 2008 - II 2010)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1300 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: kolejność zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY:
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) specjalności nauczycielskiej lub kierunku pedagogika,
· podanie o przyjęcie na studia (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html)
· zaświadczenie od lekarza (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/oswiadczenie_lekarskie.doc) ,
· 2 zdjęcia,
· dowód opłaty rekrutacyjnej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 15 IX 2008 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (w przypadku liczby chętnych przekraczającej limit przyjęć decyduje kolejność złożenia dokumentów).

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69
Tel.: +48 0-68 328-32-56

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
- adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni, wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych - absolwenci wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysleksją (pedagog terapeuta).

INFORMACJE DODATKOWE: Harmonogram zjazdów przewiduje realizację 350 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń.
Cele i zadania: 1) przygotowanie pedagogów terapeutów do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w uczeniu się, a w szczególności trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz trudności w uczeniu się matematyki, 2) przyswojenie i pogłębienie wiedzy uczestników o przyczynach i symptomach zaburzeń rozwoju, 3) wyposażenie w umiejętności pozwalające na świadome i profesjonalne podejmowanie zabiegów profilaktycznych i terapeutycznych w procesie dydaktyczno-wychowawczym w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych oraz podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 4) pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pedagogicznego, 5) ukierunkowanie słuchaczy do dalszego samokształcenia.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa M. Skorek (ewaskorek@wp.pl)
http://www.ipp.uz.zgora.pl/pstp/


· LOGOPEDIA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ V edycja

CZAS TRWANIA: 4 semestry (X 2008 - VI 2010)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1700 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: Zasady przyjęć - złożenie wymaganych dokumentów i pomyślny przebieg rozmowy kwalifikacynej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich o profilu humanistycznym, pedagogicznym, artystycznym lub kierunków medycznych,
· zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
· podanie o przyjęcie na studia (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html),
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/oswiadczenie_lekarskie.doc),
· 2 zdjęcia,
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 15 IX 2008 r. lub do wyczerpania limitu miejsc (w przypadku liczby chętnych przekraczającej limit przyjęć decyduje kolejność złożenia dokumentów).

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, al. Wojska Polskiego 69
Tel.: +48 0-68 328-32-56

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
- adresaci: absolwenci wyższych studiów magisterskich o profilu humanistycznym, pedagogicznym, artystycznym lub kierunków medycznych,
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich placówkach oświatowych, medycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych, a także do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla osób z dysleksją we wszystkich placówkach oświatowych i gabinetach prywatnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
Plan studiów przewiduje ok. 820 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych) realizowanych są w pięciu blokach przedmiotowych (medycznym, lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym i ściśle logopedycznym) obejmujących wiedzę na temat istoty, etiologii oraz diagnozy i terapii osób z różnymi rodzajami zaburzeń mowy oraz trudnościami w uczeniu się.
Limit: 25-30 miejsc (lub podwojona liczba).

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa M. Skorek (ewaskorek@wp.pl)
http://www.ipp.uz.zgora.pl/pstp/

· EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

OPŁATA ZA SEMESTR: ok. 1200 zł.
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł.
REKRUTACJA: według kolejności zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 1 zdjęcie,
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
· dyplom lub odpis dyplomu,
· zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
· zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Studiów Podyplomowych Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UZ
Ul. Wojska Polskiego 69, pok. 225
65-001 Zielona Góra
Teresa Dzierzba
Tel: 68 3283256

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Program studiów umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie: wykładów, konwersatoriów, warsztatów (350 godzin). W planie studiów przewidziane są także praktyki dla osób niepracujących w placówkach przedszkolnych i/lub klasach 1-3 (160 godzin).
- do kogo adresowane:
Studia Podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich o profilu humanistycznym, pedagogicznym.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów:
Uzyskane kwalifikacje: uprawniające do pracy w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i w klasach 1-3.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Anetta Soroka - Fedorczuk

· GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA Z ELEMENTAMI FIZJOTERAPII

CZAS TRWANIA: III semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1200 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: ciągła, decyduje kolejność zgłoszeń min. 17 osób
WYMAGANE DOKUMENTY:
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub wyższych) specjalności nauczycielskiej
· podanie o przyjęcie na studia
· 1 fotografia
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydane przez lekarza medycyny pracy
· polisa (kserokopia) ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Tel: 68 3283253

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia przewidują 350 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych przygotowujących do prowadzenia i organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z zaburzeniami statyki ciała i wadami postawy, obejmują zajęcia z zakresu anatomii, biomechaniki, teorii i metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, psychopedagogicznych aspektów leczenia, metod oceny i diagnostyki narządu ruchu, metod postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, elementów fizykoterapii i masażu leczniczego
-do kogo adresowane: studia przeznaczone dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich) o profilu nauczycielskim posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: studia nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną w szkołach każdego typu i ośrodkach międzyszkolnych.

INFORMACJE DODATKOWE:
W wyjątkowych sytuacjach słuchaczami mogą być studenci ostatnich lat wymienionych kierunków (dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje się po przedstawieniu dyplomu ukończenia studiów)

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa Skorupka

· WYCHOWANIE FIZYCZNE I GIMNASTYKA KOREKCYJNA

KATEDRA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
CZAS TRWANIA: III semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1200 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: ciągła, decyduje kolejność zgłoszeń min. 17 osób
WYMAGANE DOKUMENTY:
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub wyższych) specjalności nauczycielskiej
· podanie o przyjęcie na studia
· 1 fotografia
· zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydane przez lekarza medycyny pracy
· polisa (kserokopia) ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Nauk Pedagogicznych, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Tel: 68 3283253

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia przewidują 350 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych realizowanych w zjazdach sobotnio-niedzielnych z zakresu anatomii, fizjologii, antropomotoryki, metodyki wychowania fizycznego, teorii i metodyki postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Obejmują blok zajęć praktycznych z zakresu gier zespołowych, gimnastyki, pływania, zabaw i gier ruchowych, lekkoatletyki, tańca, pierwszej pomocy, metod postępowania korekcyjno-kompensacyjnego.
-do kogo adresowane: studia przeznaczone dla absolwentów studiów (licencjackich, magisterskich) o profilu nauczycielskim posiadających pełne przygotowanie pedagogiczne.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: studia nadają uprawnienia do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole.
INFORMACJE DODATKOWE:
W wyjątkowych sytuacjach słuchaczami mogą być studenci ostatnich lat wymienionych kierunków (dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydaje się po przedstawieniu dyplomu ukończenia studiów)

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Ewa Skorupka

· TERAPIA ZABURZEŃ ZACHOWAŃ ADOLESCENTÓW I OSÓB DOROSŁYCH
CZAS TRWANIA: 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 800 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł
REKRUTACJA: Warunkiem przyjęcia jest dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany - dostępny w wersji elektronicznej na stronie:
· www.uz.zgora.pl)
· odpis dyplomu
· kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 80,00 zł. (konto: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494)
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie lekarskie

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.01.2009 (do wyczerpania limitu - 30 osób)

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat studiów zaocznych
Ul. Energetyków 2, pok. 113
65-762 Zielona Góra
mgr Edyta Boczkowska (tel. 68 3287308)
e-mail: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich.
do kogo adresowane: Adresowane są do funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości i policji, pedagogów i terapeutów zatrudnionych w placówkach szkolnych i specjalistycznych, szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, kurateli sądowej, pracowników służb zdrowia i innych.
kwalifikacje po ukończeniu studiów: uzyskanie uprawnień terapeuta zaburzeń okresu adolescencji i osób dorosłych.
INFORMACJE DODATKOWE: Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków kuratorskich, placówek szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, prowadzących działalność profilaktyczną i terapeutyczną, zwalczania przestępczości wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji; kształcenie
umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z grupą, profilaktyka zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina i szkoła).

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Barbara Toroń

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
ul. Podgórna 50, 65-246 ZG bud. A-2, pok. 523
http://www.weit.uz.zgora.pl/dydaktyka.php?action=podyplomowe

· KOMPUTEROWE METODY PROJEKTOWANIA W ELEKTRONICE I ELEKTROTECHNICE

INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 850 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: brak
REKRUTACJA: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: cyklicznie, zgodnie z organizacją roku akademickiego

DOKUMENTY PRZYJMUJĄ:
mgr Izabela Jasińska
tel. (068) 3282217
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 224
e-mail: I.Jasinska@weit.uz.zgora.pl

mgr inż. Joanna Pietrań
tel. (068) 3282538
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 419
e-mail: J.Pietran@iee.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów adresowany jest do absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki i zastosowań informatyki. Studia są przeznaczone dla projektantów i konstruktorów zajmujących się projektowaniem obwodów elektrycznych i elektrotechnicznych.

INFORMACJE DODATKOWE:
· Liczba semestrów - 2
· Liczba zjazdów - 10 na semestr
· Liczba godzin na zjazd - 14/15
· Łączna liczba godzin - 290

KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Krzysztof Sozański

· JAKOŚĆ PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
INSTYTUT: Inżynierii Elektrycznej

CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 850 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: brak
REKRUTACJA: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
· dowód wpłaty za I semestr

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: cyklicznie, zgodnie z organizacją roku akademickiego

DOKUMENTY PRZYJMUJĄ:
mgr Izabela Jasińska
tel. (068) 3282217
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 224
e-mail: I.Jasinska@weit.uz.zgora.pl

mgr inż. Joanna Pietrań
tel. (068) 3282538
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 419
e-mail: J.Pietran@iee.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Program studiów adresowany jest do absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i wiedzę w zakresie energetyki. Program jest przystosowany dla pracowników służb energetycznych zajmujących się zagadnieniami użytkowania, wytwarzania i jakością energii elektrycznej.

INFORMACJE DODATKOWE:
· Liczba semestrów - 2
· Liczba zjazdów - 10 na semestr
· Liczba godzin na zjazd - 14
· Łączna liczba godzin - 280

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. inż. Adam Kempski

· KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA W PRZEMYŚLE

INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1850 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: brak
REKRUTACJA: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: cyklicznie, zgodnie z organizacją roku akademickiego

DOKUMENTY PRZYJMUJĄ:
mgr Izabela Jasińska
tel. (068) 3282217
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 224
e-mail: I.Jasinska@weit.uz.zgora.pl

mgr inż. Joanna Pietrań
tel. (068) 3282538
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 419
e-mail: J.Pietran@iee.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Oferowany program studiów KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA W PRZEMYŚLE adresowany jest do szerokiego kręgu absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje i wiedzę w zakresie projektowania i implementacji nowoczesnych systemów sterowania. Proponowany program studiów umożliwia szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką wykorzystania sterowników PLC w nowoczesnych gałęziach przemysłu oraz wybranymi zagadnieniami elektrotechniki, elektroniki, automatyki i zarządzania produkcją. Program jest szczególnie przystosowany dla projektantów i konstruktorów zajmującymi się automatyzacją dyskretnych procesów produkcyjnych i automatycznymi systemami zarządzania energią elektryczną.

- do kogo adresowane: do szerokiego kręgu absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć lub zdobyć nowe kwalifikacje i wiedzę w zakresie projektowania i implementacji nowoczesnych systemów sterowania
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: proponowany program studiów umożliwia szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką wykorzystania sterowników PLC w nowoczesnych gałęziach przemysłu oraz wybranymi zagadnieniami elektrotechniki, elektroniki, automatyki i zarządzania produkcją. Program jest szczególnie przystosowany dla projektantów i konstruktorów zajmującymi się automatyzacją dyskretnych procesów produkcyjnych i automatycznymi systemami zarządzania energią elektryczną.

INFORMACJE DODATKOWE:
· Liczba semestrów - 2
· Liczba zjazdów - 10 na semestr
· Liczba godzin na zjazd - 16/15
· Łączna liczba godzin - 310

KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Grzegorz Kobyłecki

· METODY CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW W UKŁADACH ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ

INSTYTUT INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 2 000 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: brak
REKRUTACJA: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia wyższej uczelni
· dowód wpłaty za I semestr

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: cyklicznie, zgodnie z organizacją roku akademickiego

DOKUMENTY PRZYJMUJĄ:
mgr Izabela Jasińska
tel. (068) 3282217
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 224
e-mail: I.Jasinska@weit.uz.zgora.pl

mgr inż. Joanna Pietrań
tel. (068) 3282538
Budynek Dydaktyczny (A-2), pok. 419
e-mail: J.Pietran@iee.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Oferowany program studiów adresowany jest do szerokiego kręgu absolwentów uczelni technicznych i uniwersytetów, którzy pragną podwyższyć swoje kwalifikacje i wiedzę w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych. Program szczególnie jest przystosowany dla projektantów i konstruktorów zajmujących się projektowaniem i obliczeniami obwodów elektrycznych i elektronicznych.

INFORMACJE DODATKOWE:
· Liczba semestrów - 2
· Liczba zjazdów - 10 na semestr

KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Krzysztof Sozański

· TECHNIKI INTERNETOWE I SIECI KOMPUTEROWE

INSTYTUT STEROWANIA I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
CZAS TRWANIA: (2 semestry) od 29 lutego 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.
OFEROWANE SPECJALNOŚCI: Techniki internetowe i sieci komputerowe (TIiSK) - (dla zaawansowanych), Technologie informatyczne (TI) - (dla początkujących);
OPŁATA ZA SEMESTR:
- 2200,00 zł./semestr - Techniki internetowe i sieci komputerowe(2 semestralne, dla zaawansowanych)
- 2200,00 zł./semestr - Technologie informatyczne (2 semestralne, dla początkujących)
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie do Kierownika Studiów,
· dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie magisterskim lub inżynierskim,
· kwestionariusz osobowy;
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 15 lutego 2009, ilość miejsc ograniczona;
ZAPEWNIAMY: atrakcyjny program np. technologie internetowe, multimedia, sieci komputerowe (Novell, Windows NT, Linux, QNX), projektowanie sieciowych systemów informacyjnych, prezentacje multimedialne i grafika komputerowa oraz prace w laboratoriach o standardzie światowym;

INFORMACJE DODATKOWE:
Zjazdy: sobota/niedziela (pierwszy i trzeci semestr), piątek/sobota (drugi semestr)

Informacji udziela:
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
ul. Podgórna 50
65-246 Zielona Góra
tel.: 068 328 2217 oraz 068 328 2422, faks: 068 328 4751
e-mail: I.Jasińska@weit.uz.zgora.pl, E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl

Nr konta bankowego: BANK MILLENIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494

KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr hab. inż. Józef KORBICZ
tel.: 068 328 2422
faks: 068 328 4751
e-mail: J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
http://www.wez.uz.zgora.pl/studia_podyplomowe.htm

· ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł
REKRUTACJA: Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe (list motywacyjny),
· życiorys lub curriculum vitae,
· odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
· wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www.wez.uz.zgora.pl),
· 2 fotografie,
· ksero lub potwierdzenie dowodu opłaty rekrutacyjnej (zaznaczyć tytułem: WEZ ZwSPwSK),
· numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski,
Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Sekretariat Studiów Podyplomowych,
ul. Podgórna 50 (p. 105, bud A-0),
65-246 Zielona Góra
Tel.: 0-68 328 22 39, 328 25 55

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
- do kogo adresowane: program studiów jest skierowany do kadry kierowniczej oraz pracowników administracji samorządowej, służb mundurowych, inspekcji i straży, a także do tych którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego administracji publicznej. Studia adresowane są również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania szeroko rozumianych usług w sektorze publicznym. Poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu problematyki związanej z ekonomiką i nowoczesnym zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym w sytuacjach kryzysowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy, wynikającej z przyjętego interdyscyplinarnego programu łączącego elementy nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.
Studia rozwijają umiejętności kierownicze w bezpośrednim powiązaniu z praktyką i przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych zarówno w organizacjach świadczących usługi społeczne, jak również w organizacjach którym te jednostki podlegają lub z którymi współpracują.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

INFORMACJE DODATKOWE:
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych jest:
· uczestnictwo w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
· zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów,
· przygotowanie i obrona pracy podyplomowej.

KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ dr hab. inż. Józef Kochanowski

· PODYPLOMOWE STUDIA KOMUNIKACJI I KREOWANIA WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

ZAKŁAD KOMUNIKACJI WIZUALNEJ
CZAS TRWANIA: od października 2008 do czerwca 2009
OPŁATA ZA SEMESTR: 1600 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe (list motywacyjny)
2. Życiorys
3. Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
4. Wypełniony kwestionariusz
5. Potwierdzenie dowodu opłaty rekrutacyjnej na Konto Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego (tytuł Studia Komunikacji i kreowania wizerunku przedsiębiorstwa.
6. Numer konta lub adres, na który dokonany zostanie zwrot opłaty, jeśli zajęcia nie zostaną uruchomione.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Podgórna 50, bud. A-0, pok. 105
65-246 Zielona Góra,
Tel.: tel. +48 (68) 3282239, 3282555

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwent kończący Studia Podyplomowe Komunikacji i Kreowania Wizerunku Przedsiębiorstwa osiągnie przygotowanie specjalistyczne w zakresie komunikacji informatycznej i społecznej. Nabyte umiejętności umożliwią mu poszukiwanie i rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją. Wiedza teoretyczna jak i ćwiczenia zawarte w programie studiów niezbędne są w zawodach i sytuacjach wymagających nowoczesnego kreowania i kierowania procesami komunikacji społecznej i interpersonalnej (nauczyciel, pracownik urzędów publicznych, administracji różnego stopnia, osoba odpowiedzialna za kreowanie wizerunku firmy lub za kontakty ze środkami masowego przekazu. Osobom opracowującym i wdrażającym strategie przedsiębiorstwa, budującym powiązania z otoczeniem firmy, samodzielnie kierującym pionem promocji, a także agencją reklamową czy agencją PR. Studia Podyplomowe Komunikacji i Kreowania Wizerunku Przedsiębiorstwa przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i nowych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej lub zainteresowanych poszerzeniem wiadomości lub umiejętności już posiadanych w zakresie prowadzenia rozmów biznesowych, mediacji w sytuacjach konfliktowych. W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu: Problemów kultury medialnej; Społecznej historii komunikacji; Komunikacji Wizualnej, Kształtowania marki i wizerunku firmy, Retoryki; Metodyki komunikowania; Etyczno-prawnych aspektów komunikowania; Praktyki mediów; Estetyki mediów; Ograniczeń i selekcji informacji; Sztuki kreacji i autokreacji; Sztuki negocjacji; Pracy rzecznika prasowego; Marketingu, reklamy i pracy działu ogłoszeń; Problemów komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
Celem studiów jest zapoznanie z problemami komunikowania się przy pomocy nowych mediów środków i technologii informatycznych umożliwiających szybsze i lepsze wykonywanie pracy zawodowej. Studia umożliwią zdobycie umiejętności z zakresu stosowania i wykorzystania narzędzi informatycznych w firmie. Uczestnikom studium przekazana zostanie podstawowa wiedza pozwalająca ocenić funkcjonalność i przydatność oprogramowania użytkowego oraz dokonywać wyboru odpowiednich narzędzi optymalnych z punktu widzenia realizowanych zadań. Wiek XXI zaczyna się jako wiek informacji i komunikacji. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy studentów sprawności praktycznych studentów na temat systemów komunikacji społecznej, a także wiedzy na temat planowania i realizowania zadań rzecznika firmy, organizacji bądź instytucji. Studia przeznaczone są dla osób, które planują pełnić funkcje reprezentantów organizacji w dziedzinie public relations.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
http://www.wils.uz.zgora.pl/

· BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE ORAZ OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

INSTYTUT : Instytut Budownictwa, Inżynierii Środowiska
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA STUDIA:. 4 180 zł (2 500/I semestr, 1 680/II semestr)
OPŁATA REKRUTACYJNA: 100 zł
REKRUTACJA:. Na podstawie zgłoszeń pisemnych
Minimalna liczba uczestników dla uruchomienia studiów - 30 osób

WYMAGANE DOKUMENTY:
Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
Odpis dyplomu studiów

DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Tel:068 3282418, 3282321
Zgłoszenie zawierające:
Imię, nazwisko, adres i ew nazwę firmy, proszę również przesłać na adres e-mail:
G.Misztal@ib.uz.zgora.pl lub A.Alsabry@ib.uz.zgora.pl
Nr konta: BANK MILLENNIUM S.A. 60 1160 2202 0000 0001 0586 6494
Na przelewie wpisać: opłata rekrutacyjna - STUDIA PODYPLOMOWE - SWIADECTWA ENERGETYCZNE

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Absolwenci uzyskują przygotowanie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków zgodnych z dyrektywą 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPYz dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i m.in. Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Absolwenci zostaną również przygotowani do sporządzania audytów energetycznych budynków i urządzeń ciepłowniczych (źródła ciepła, sieci cieplne). Ukończenie studiów podyplomowych upoważnia do wykonywania zawodu audytora energetycznego w zakresie sporządzania audytów energetycznych m,in. dla potrzeb ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i sporządzania świadectw energetycznych (certyfikacji energetycznej budynków).
Do kogo adresowane: Osoby które ukończyły studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne.
Kwalifikacje po ukończeniu studiów: Uzyskane przygotowanie zawodowe daje możliwość podjęcia działalności gospodarczej lub pracy w podmiotach gospodarczych lub instytucjach w obszarach projektowania, planowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu racjonalizacji zużycia energii i zarządzania energią.
KIEROWNIK STUDIÓW: dr inż. Grzegorz Misztal G.Misztal@ib.uz.zgora.pl
Tel.(068) 3287339, 3282416
Z-ca kierownika dr inż. Abdrahman Alsabry A.Alsabry@ib.uz.zgora.pl
Tel.(068) 3287343, 3282416

WYDZIAŁ MECHANICZNY

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra
www.wm.uz.zgora.pl

· DORADZTWO ZAWODOWE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ
CZAS TRWANIA - 3 SEMESTRY
OPŁATA ZA SEMESTR- 1 500 zł (całość 4 500 zł)
REKRUTACJA: na podstawie kolejności zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA -
- podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- 1 zdjęcie
- kserokopia dowodu osobistego
- dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia)

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu ETI;
ul. Szafrana 4;
65-246 Zielona Góra
(Budynek A-11; pok. 121)
Tel: 0683284746, fax 0683284710

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
§ Skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra.
§ Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach poradnictwa zawodowego, placówkach szkolnych, zakładach pracy, jak również na prowadzenie własnej działalności. Obejmują 360 godzin w ramach, których są realizowane następujące przedmioty: teoria i praktyka poradnictwa zawodowego, psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, podstawy poradnictwa, rynek pracy i zatrudnienia, zarządzanie zasobami ludzkimi, działalność gospodarcza, kapitał, przedsiębiorstwo, system prywatnej przedsiębiorczości, podstawy przedsiębiorczości, dydaktyczne podstawy poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości. Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach poradnictwa zawodowego i oświaty.

KIEROWNIK STUDIÓW- prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

· INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ
CZAS TRWANIA - 3 SEMESTRY
OPŁATA ZA SEMESTR- 1 700 zł (całość 5 100 zł)
REKRUTACJA: na podstawie kolejności zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA -
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany)
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
· 1 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia)

DOKUMENTY PRZYJMUJE
Sekretariat Instytutu ETI;
ul. Szafrana 4;
65-246 Zielona Góra
(Budynek A-11; pok. 121)
Tel: 0683284746, fax 0683284710

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
3 - semestralne studia obejmujące 350 godzin.
§ Skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra.
§ Absolwenci, którzy mają uprawnienia pedagogiczne otrzymują prawo nauczania przedmiotu informatyka w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

KIEROWNIK STUDIÓW - Dr Ryszard Matysiak

· BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ
CZAS TRWANIA - 3 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR - 1 650 zł (całość 4 950 zł)
REKRUTACJA: na podstawie kolejności zgłoszeń
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA -
· podanie o przyjęcie na studia (formularz uczelniany)
· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
· 2 zdjęcie
· kserokopia dowodu osobistego
· dowód wpłaty wpisowego (opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - kserokopia)


DOKUMENTY PRZYJMUJE
Sekretariat Instytutu ETI;
ul. Szafrana 4;
65-246 Zielona Góra
(Budynek A-10; pok. 101)
Tel: 0683282942

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
§ Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych z tytułem zawodowym lub tytułem magistra.
§ Studia stwarzają możliwość podjęcia pracy w instytucjach nadzoru warunków pracy, zakładach pracy, jak również na podstawie własnej działalności. Obejmują 353 godzin w ramach, których są realizowane następujące przedmioty, między innymi: system i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce, charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, ocena ryzyka związanego z zagrożeniami w procesie pracy, organizacja i metody szkolenia w zakresie BHP. Ochrona ppoż. I środowiska naturalnego, psychofizyczne właściwości człowieka a wykonanie pracy, pomoc przedlekarska. Ponadto plan studiów obejmuje zajęcia praktyczne w instytucjach kontroli i nadzoru warunków pracy.

KIEROWNIK STUDIÓW- prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Wnętrze Kolegium Neofililogicum UZ

Wnętrze Kolegium Neofililogicum UZ

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

al. Wojska Polskiego 71 a, 65-762 Zielona Góra
http://www.wh.uz.zgora.pl/podyplomowe.html

· HISTORIA

INSTYTUT HISTORII
CZAS TRWANIA STUDIÓW - 3 semestry, rozpoczęcie zajęć - połowa października 2008 r.,
koniec zajęć - grudzień 2009 r.
OPŁATA ZA SEMESTR - 1 400,00 zł,
opłata rekrutacyjna - 85 zł
opłata za świadectwo - 30 zł
REKRUTACJA - wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, limit 30 osób
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA
· podanie przyjęcia na Studia Podyplomowe
· 1 zdjęcie
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich (dodatkowo dla osób, które nie mają ukończonych studiów z przygotowaniem pedagogicznym zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym kwalifikacyjnym)
DOKUMENTY PRZYJMUJE
Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Tel. 0-68 3283272
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Celem Studiów Podyplomowych HISTORIA jest umożliwienie absolwentom studiów posiadającym tytuł magistra o profilu humanistycznym, posiadającym uprawnienia pedagogiczne (ewentualnie ukończony kurs pedagogiczny) zdobycie kwalifikacji w zakresie nauczania przedmiotu historia na wszystkich etapach edukacji.
Program Studiów Podyplomowych obejmuje 390 godzin, z tego 80 % to przedmioty historyczne, czyli zarys pradziejów ziem polskich, dalej zapoznanie z cywilizacjami starożytnymi, historią średniowiecza Polski i powszechnej, czasów nowożytnych Polski i powszechnych, historii XIX wieku (do końca 1918 roku) i historii Polski oraz powszechnej po 1918 roku. Słuchacz Studiów Podyplomowych zapoznaje się także z przygotowaniem warsztatu badawczego historyka, metodologią historii z historiografią. Pozostałe godziny zostały przeznaczone na realizację dydaktyki historii, historii regionalnej i seminarium dyplomowego. Program obejmuje podstawowe przedmioty studiów zaocznych na kierunku historia, równocześnie z niezbędnym minimum przygotowania do pracy nauczyciela i historyka. Studia Podyplomowe kończą się uzyskaniem pozytywnych zaliczeń i zdania egzaminów oraz złożeniem pracy dyplomowej.
KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr Bogumiła Burda
tel: 0-68 3287841
B.Burda@ih.uz.zgora.pl

· WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ
INSTYTUT HISTORII
CZAS TRWANIA - 3 semestry, rozpoczęcie zajęć - połowa października 2008 r.,
koniec zajęć - listopad/grudzień 2009 r.
OPŁATA ZA SEMESTR
1 100 zł, opłata rekrutacyjna 85 zł, opłata za świadectwo - 30 zł
REKRUTACJA - wg kolejności zgłoszeń i wniesienia opłaty rekrutacyjnej, limit 30 osób
WYMAGANE DOKUMENTY OD KANDYDATA
· podanie o przyjęcie na Studia Podyplomowe
· 1 zdjęcie
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
· dyplom lub odpis dyplomu ( dla osób, które nie mają ukończonych studiów z przygotowaniem pedagogicznym zaświadczenie o ukończonym kursie pedagogicznym kwalifikacyjnym)

DOKUMENTY PRZYJMUJE
Instytut Historii
Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski
Al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Tel. 0-68 3283272

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA
Celem Studiów Podyplomowych WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Z EDUKACJĄ EUROPEJSKĄ jest przygotowanie i uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia przedmiotów wiedza o społeczeństwie, edukacja europejska, ścieżki edukacja europejska na wszystkich poziomach edukacji polskiej szkoły. Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów magisterskich o profilu humanistycznym. Programowo obejmują 350 godzin realizowane w układzie trzysemestralnym. Słuchacze będą realizować następujące zajęcia: zagadnienia globalizacji we współczesnym świecie, ustrój Rzeczypospolitej, prawo Unii Europejskiej, wybrane zagadnienia i pojęcia socjologiczne, wybrane pojęcia i zagadnienia filozoficzne, wybrane zagadnienia mikro i makroekonomii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, prawa człowieka, regionalizm w aspekcie europejskim, praktyczna działalność klubów europejskich, systemy oświatowe i problemy edukacji w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, dzieje Europy i myśli społecznej XIX i XX wieku, zagadnienia z prawa oraz historia polityczna powszechna i Polski po II wojnie światowej. Odbywać się będą równocześnie seminaria dyplomowe. Studia Podyplomowe kończą się uzyskaniem zaliczeń i zdaniem egzaminów oraz złożeniem pracy dyplomowej.


KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr Bogumiła Burda
tel. 0-68 3287841
B.Burda@ih.uz.zgora.pl

· ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI NIEJAWNYCH

INSTYTUT HISTORII
CZAS TRWANIA: 2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1350 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: Wydział Humanistyczny, Instytut Historii
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
· odpis dyplomu,
· 1fotografia,
· dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Humanistycznego,
Instytut Historii
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Tel. 0-68 3283272

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

Program studiów obejmuje blok przedmiotów, które mają zapoznać słuchacza z technikami ochrony informacji, zabezpieczeniami teleinformatycznymi i przepisami regulującymi te zjawiska. Słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane z obsługą kancelarii i zarządzaniem dokumentacją w archiwum. Przedmioty realizowane są przez 2 semestry i kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. W ostatnim semestrze złożona będzie praca dyplomowa
- do kogo adresowane: studia podyplomowe są adresowane do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: zdobycie uprawnień do pracy w kancelarii tajnej

KIEROWNIK STUDIÓW:
dr Joanna Karczewska
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podyplomowe.php

· ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI STRUKT. UE Z ELEMENTAMI PRAWA EUROPEJSKIEGO
INSTYTUT POLITOLOGII
CZAS TRWANIA: dwa semestry
OPŁATA ZA SEMESTR: 1550 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom lub odpis dyplomu
· 1 zdjęcie
· dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: cyklicznie, zgodnie z organizacją roku akademickiego

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Politologii
al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel. (068) 328 47 73
e-mail: sekretariat@ip.uz.zgora.pl

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych chcących pozyskać wiedzę z zakresu pozyskiwania środków strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-20013. Po ukończeniu studiów absolwenci posiądą wiedzę oraz umiejętności między innymi z zakresu podstaw prawa europejskiego, polityki regionalnej Unii Europejskiej, interwencji UE realizowanej w Polsce w latach 2007-2013, umiejętności przygotowania kart projektowych, podstaw przygotowywania studiów wykonalności, czy też kontroli inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.
INFORMACJE DODATKOWE:
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało możliwości chociażby partycypowania w jej budżecie. W tym kontekście istotną rolę odgrywają dwa kanały redystrybucji europejskich środków: Polityka Strukturalna oraz Wspólna Polityka Rolna. Oprócz koniecznej wiedzy teoretycznej w tym zakresie, ważne będzie pozyskanie wiedzy praktycznej podczas zajęć warsztatowych. W związku z tym w programie studiów przewidziano zajęcia praktyczne z zakresu metodologii budowy projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Ponadto słuchacze zaznajomieni zostaną z problematyką rozwoju samorządności w procesie integracji europejskiej, planowania strategicznego w samorządach terytorialnych, wspierania przedsiębiorczości, udziału Polski w programach wsparcia UE.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Waldemar Sługocki

· LOGOPEDIA Z EMISJĄ I HIGIENĄ GŁOSU

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
CZAS TRWANIA: TRZY SEMESTRY
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 450 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 80 zł

REKRUTACJA: Na studia przyjmowani są absolwenci posiadający wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) o profilu humanistyczno-społecznym (filologia, pedagogika, psychologia, nauczanie początkowe, pielęgniarstwo). Warunkowo mogą być przyjmowani studenci ostatniego roku studiów. Kandydaci winni mieć nienaganną wymowę, prawidłowy słuch oraz odpowiednie warunki głosowe - co powinien poświadczyć laryngolog lub foniatra. Ostateczne zakwalifikowanie na studia nastąpi po rozmowie kandydata z logopedą.

WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie
· dyplom studiów wyższych (odpis)
· 1 zdjęcie
· dowód wpłaty rekrutacyjnej w oryginale
· kserokopia dowodu osobistego
· zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o braku przeciwwskazań wykonywania zawodu logopedy
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego,
65-762 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 69
Szczegółowa informacja o Studiach:
Tel:. 068 32847 01

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
. Celem Studiów jest umożliwienie absolwentom posiadającym wyższe wykształcenie (magisterskie lub licencjackie) o profilu humanistyczno-społecznym (nauczanie wczesnoszkolne, pedagogika, psychologia, filologia) a także medycznym (pielęgniarstwo) zdobycie specjalizacji zawodowej z zakresu logopedii ogólnej wraz z emisją i higieną głosu i prawo wykonywania tego zawodu we wszystkich placówkach oświatowych i służby zdrowia.

DO KOGO ADRESOWANE: do absolwentów pedagogiki, psychologii, filologii, nauczania początkowego, pielęgniarstwa, którzy chcą uzyskać specjalizację zawodową w zakresie logopedii ogólnej z emisją i higieną głosu.

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW: zdobycie zawodu logopedy ogólnego wraz z emisją i higieną głosu i prawa wykonywania go we wszystkich placówkach oświatowych i służby zdrowia.

INFORMACJE DODATKOWE: Treści programowe Studiów skonstruowane zostały z następujących kręgów tematycznych:
· pedagogiczno-psychologiczne, medyczne i lingwistyczne podstawy logopedii i emisji głosu;
· diagnostyczno-projektujące i terapeutyczne działania redukujące zaburzenia mowy i poprawiające emisję i higienę głosu;
· warsztat pracy logopedy.

KIEROWNIK STUDIÓW: prof. UZ dr hab. Marian Sinica

· ETYKA W BIZNESIE

INSTYTUT FILOZOFII
CZAS TRWANIA: trzy semestry (350 godzin)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów
i wniesienia odpowiednich opłat.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 2 zdjęcia,
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
Tel.: (068) 328 31 20

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

- do kogo adresowane: do wszystkich osób z wyższym wykształceniem zainteresowanych zagadnieniami etycznymi, a w szczególności tymi, które odnoszą się do sfery działań praktycznych w szeroko rozumianej aktywności gospodarczej: przedsiębiorczości, bankowości, doradztwa, reklamy, sprawowania funkcji publicznych związanych z gospodarka. Dotyczy więc uczestników życia gospodarczego, jak i nauczycieli szkół średnich i policealnych, którzy chcą osiągnąć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu etyki w połączeniu z tzw. etyka stosowaną.
- w programie studiów uwzględniono problemy etyki ogólnej, jej teoretyczny
i systemowy charakter, relacje do etyk stosowanych. Ponadto program obejmuje elementy aksjologii, wprowadzenie do prakseologii, etyczne koncepcje gospodarki rynkowej, aspekty etyczne polityki socjalnej i poradnictwa zawodowego elementy kultury logicznej oraz wprowadzenie do psychologii humanistycznej.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Joanna Dudek

· FILOZOFIA Z WIEDZĄ O KULTURZE

INSTYTUT FILOZOFII
CZAS TRWANIA: trzy semestry (350 godzin)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów
i wniesienia odpowiednich opłat. Kandydaci powinni mieć uprawnienia pedagogiczne
do nauczania jakiegoś przedmiotu.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 2 zdjęcia,
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
Tel.: (068) 328 31 20

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

- do kogo adresowane: przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych oraz nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania wiedzy o kulturze lub chcą wzbogacić perspektywę nauczania przedmiotu macierzystego o ujęcie kulturoznawcze.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: studia przygotowują m.in. do prowadzenia przedmiotów filozofia oraz wiedza o kulturze ze ścieżką filozoficzną w gimnazjach
i szkołach ponadgimnazjalnych, upraw. do nauczania przedmiotu w szkolnictwie.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Artur Pastuszek

· ETYKA

INSTYTUT FILOZOFII
CZAS TRWANIA: trzy semestry (350 godzin)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1 400 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: o przyjęciu decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów
i wniesienia odpowiednich opłat. Kandydaci powinni mieć uprawnienia pedagogiczne
do nauczania jakiegoś przedmiotu.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 2 zdjęcia,
· dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Sekretariat Instytutu Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71 A
65-762 Zielona Góra
Tel: (068) 328 31 20

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:

- do kogo adresowane: przede wszystkim do nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach i liceach, którzy chcą przygotować się do prowadzenia przedmiotu etyka.
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu etyka jako drugiego przedmiotu
- W programie studiów wiele miejsca przewidziano na prezentacje historii filozofii oraz zagadnień etycznych. Ponadto program obejmuje takie przedmioty jak: kultura logiczna, wprowadzenie do głównych kierunków i zagadnień filozofii, antropologia filozoficzna filozofia kultury, filozofia społeczna oraz dydaktyka etyki.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Marcin Sieńko

· JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE

INSTYTUT NEOFILOLOGII
CZAS TRWANIA: 3 semestry (wrzesień 2008 - styczeń 2010)
OPŁATA ZA SEMESTR: 1500 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 0
REKRUTACJA: O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.
WYMAGANE DOKUMENTY:
· podanie o przyjęcie na studia,
· 2 zdjęcia,
· odpis dyplomu ukończenia studiów.

DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Wydział Humanistyczny
Instytut Neofilologii - sekretariat
Al. Wojska Polskiego 71A
65-762 Zielona Góra

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Studia Podyplomowe "JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE” są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich dowolnej specjalności, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne w służbowych i prywatnych kontaktach z krajami Europy Wschodniej. Studia mogą być szczególnie interesujące dla managerów, specjalistów w zakresie reklamy, marketingu, nauczycieli oraz przedsiębiorców, utrzymujących kontakty biznesowe z Federacją Rosyjską i krajami dawnego ZSRR. W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczną naukę rosyjskiego w zakresie języka biznesu (220 godz.); ponadto uwzględniono w nim następujące przedmioty: podstawy translatoryki, komunikacja międzykulturowa, komputerowa obróbka rosyjskiego tekstu, korespondencja służbowa i handlowa, wstęp do tłumaczeń przysięgłych. Ogólna liczba godzin: 350

KIEROWNIK STUDIÓW: Dr Maciej Szelewski
e-mail: M.Szelewski@ifw.uz.zgora.pl

Kształcenie ustwiczne - serwis Gazety Lubuskiej - email:

tel.: +48 068 324 88 00

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press sp z o.o. 2001-2015.