Jesteś tu: Strona główna Porady prawne Artykuł

Jak starać się o zasiłek pogrzebowy. Wyjaśniamy, kiedy i komu przysługuje

Dodano: 26 listopada 2012, 9:45 Autor:

Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u jest zwrotem kosztów poniesionych w związku z pochówkiem zmarłego. Po zmianach przepisów jest to stała i niestety, niższa kwota niż kiedyś. Sprawdź, na jakich zasadach jest wypłacana.
Pogrzeb bliskiej osoby jest wydarzeniem bolesnym, ale też bardzo kosztownym. Zasiłek pogrzebowy ma pomóc materialnie rodzinie zmarłego.

Pogrzeb bliskiej osoby jest wydarzeniem bolesnym, ale też bardzo kosztownym. Zasiłek pogrzebowy ma pomóc materialnie rodzinie zmarłego. (fot. sxc.hu)

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby:

* mającej ustalone prawo do emerytury lub renty;

* mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej;

* ubezpieczonej (czyli takiej, za którą odprowadzane były składki do ZUS-u) - w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;

* mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; oraz

* członka rodziny wymienionych wyżej osób.

2. Zasiłek przysługuje również w razie śmierci osoby:

* która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia;

* która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;

* cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne;

* pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny (oraz członka jej rodziny);

* pobierającej rentę socjalną;

* która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach;

* pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach oraz członka jej rodziny.

UWAGA
Nie każdy bliski uznawany jest przez ZUS za członka rodziny.

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY ZMARŁEGO

Zgodnie z przepisami są to:

* dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione oraz inne przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (z wyłączeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka);

* wnuki i rodzeństwo;

* małżonek (wdowa i wdowiec);

* rodzice - w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

DLA KOGO PIENIĄDZE

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

* osobie, która pokryła koszty pogrzebu; a także

* pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej Kościoła lub związku wyznaniowego - jeżeli to one pokryły koszty pogrzebu.

ILE DOSTANIESZ

WAŻNE
Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł - w sytuacji, gdy koszty pogrzebu ponosi członek rodziny zmarłego. Inne osoby i podmioty otrzymują zasiłek w kwocie rzeczywistych wydatków pogrzebu - nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

Przed tą datą zasiłek przysługiwał w ustalonej wysokości 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Niestety, obecnie musimy pamiętać, że ta zasada jest już nieaktualna.

ZAPAMIĘTAJ
Obecnie członek rodziny zmarłego otrzymuje 4.000 zł - bez względu na rzeczywiste wydatki związane z pogrzebem.

1. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu - nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

2. Zasada ta ma zastosowanie również wtedy, gdy koszty pogrzebu pokrywa inna osoba niż członek rodziny.

3. Gdy za pochówek płaci więcej niż jedna osoba lub podmiot, dzielą się zasiłkiem - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

4. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny również poniósł część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje mu w kwocie 4.000 zł.

ZAPAMIĘTAJ
Zasiłek pogrzebowy wypłaca oddział ZUS-u.

PRZEDAWNIENIE WYPŁATY

1. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa - w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie - w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

2. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek w tym terminie nie było możliwe z powodu:

* późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej; albo

* z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej;

- prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

UWAGA
Dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji czy też prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie przesłanek uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

TO BĘDZIE POTRZEBNE

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

* wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - druk ZUS Z-12;

* skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - z adnotacją, że urodziło się martwe;

* oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu - a jeżeli zostały złożone w banku, to kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;

* dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (więź biologiczna) lub powinowactwo (więź prawna łącząca jednego małżonka z krewnymi drugiego) zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą - trzeba przedstawić skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane;

* zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci - w przypadku, gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej. Nie dotyczy to prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

WAŻNE
Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy ustalana jest na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Czytaj więcej o:
  • zasiłek pogrzebowy
  • ZUS
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt w/s prenumeraty »

Zadzwoń 0 800 16 00 16 lub 68 324 30 66

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Gazeta Lubuska jest częścią grupy Polska Press Sp. z o.o.
Polska Press sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gazetalubuska.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.